Weemoedigheid rond Zuid-Hollandse natuur

Woensdag 30 januari spraken we in de provinciale staten van Zuid-Holland over biodiversiteit en de ecologische hoofdstructuur. De beleidskeuzes op deze onderwerpen geven richting voor de komende jaren. De Partij van de Arbeid staat niet achter de keuzes die woensdag zijn genomen. Ik leg hier graag uit waarom.

Voor de PvdA is het behouden van verschillende plant- en diersoorten (biodiversiteit) en van verschillende type natuurgebieden (ecologische hoofdstructuur – ehs) ook – of misschien wel juist– in Zuid-Holland belangrijk. Het past in onze beginselen om de aarde niet kaler achter te willen laten.

Duurzaamheid is 1 van de beginselen van de PvdA. Wij erkennen dat de economische groei, dat markten geregeld blind zijn voor duurzaamheid, natuur en dierenwelzijn. Waardoor lasten afgewenteld worden op toekomstige generaties. Het voorstel dat ter sprake kwam is te mager om de afname van de soortenrijkdom en natuurgebieden te keren.

Dat een aantal soorten en natuurgebieden in Zuid-Holland verdwijnen en minder natuurlijk worden is recent nog aangetoond in een studie van Alterra. Een link naar het rapport vind je oa bij een artikel op de groene stad. In de groene stad is het commentaar van de Gedeputeerde op het rapport dat “realisme bij natuurdoelen nu belangrijk is”.  Dat is een nogal sombere conclusie als je de samenvatting van het rapport op je in laat werken.  Ik citeer:

De ontwikkeling van de gemiddelde natuurkwaliteit over alle ecosystemen laat een lichte daling zien. (-) De Rode Lijst-index laat een minder gunstig beeld zien. Als gekeken wordt naar de trend van alle soorten die in de meetnetten worden aangetroffen, is er tot het jaar 2000 een min of meer stabiele trend waar te nemen. De gemiddelde populatieontwikkeling van alle Rode Lijst-soorten tezamen laat een consistente daling zien ten opzichte van het jaar 1990. Na het jaar 2000 daalt de gemiddelde populatieomvang tot een niveau van circa 70% ten opzichte van de situatie in 1990. Dat betekent dat na vaststelling van de Rode Lijst de afname zich nog doorzet. Soorten die in de categorie ‘bedreigd’ (BE) en ‘ernstig bedreigd’ (EB) van de Rode Lijst voorkomen. laten de grootste daling zien. De populatieomvang van deze groep van soorten is in 2010 afgenomen tot circa 35% ten opzichte van 1990.”

En dat betekent dus concreet dat waar de Lepelaar in Zuid-Holland een sterke toename liet zien, is de aanwezigheid van de Ringmus en de Patrijs sterk aan het afnemen is. Zou het zover komen dat kinderen Patrijzen alleen bij Blijdorp kunnen zien?

Wij als PvdA bepleiten daarom de gehele ehs als einddoel te behouden. Zonder de natuurgebieden hebben ook de soorten minder kans op overleving.

De reactie van GS roept bij ons woorden van Elschot in herinnering “tussen droom en daad staan wetten in de weg, en praktische bezwaren- en ook weemoedigheid die niemand kan verklaren.”

Waarschijnlijk is die weemoedigheid de oorzaak van de houding bij GS. De sfeer zou veel strijdbaarder moeten zijn. Wij erkennen dat de overheid nu niet alle beoogde gebieden kan inrichten en beheren als natuur. Maar planologische bescherming kost niets. Je kunt ook gebieden aanwijzen als natuurgebied in je Ruimtelijke ordenings-instrumenten. Je kan een gebied als natuur bestemmen zonder het te hoeven kopen en inrichten.

De weemoedigheid is volgens ons te leidend in dit dossier. Een sfeer van “we willen wel- maar het kan gewoon niet”. Wij hopen nu op het overleg dat de staatssecretaris Dijksma binnenkort voert met de provincies. De kansen die daarin liggen zou Zuid-Holland maximaal moeten creëren en grijpen.

Van de PVV en de VVD kwamen kritische vragen op deze inbreng in de vergadering.

De PVV wilde weten of wij niet beter de boer de ruimte konden geven – dat dient de natuur het beste, was het pleidooi. Al weet ik (oa door te studeren in Wageningen) hoe groen het boerenhart is en met hoeveel ontzag men met de natuur omgaat, ook boeren hebben te maken met het falen van de economie die behoud van natuurwaarden en lange termijndoelen vanuit algemeen belang niet beloont.

De VVD gaf aan dat zij het onverteerbaar vindt als eigenaren (boeren) door een bestemming natuur belemmerd worden in hun handelen. Dat de overheid met regels uit de Ruimtelijke Ordening eigenaren belemmert erkennen wij. Dat is voor huizeneigenaren niet anders. Ik gaf aan dat de bril van privaatrecht het gebruik van publiek recht lijkt te vertroebelen bij de VVD.

Maar het is ook zo dat het gebruik van je eigendom voor jouw doelen, gevolgen heeft op wat je buurman/vrouw met diens eigendom kan doen. Een camping op jouw grond is minder makkelijk als je buren fabrieken besluiten te bouwen, dan als zij hun grond voor natuurparken gebruiken. Al met al is de overheid ervoor om het algemeen belang te beschermen.  De verkleining van de ecologische hoofdstructuur past daar niet bij, evenmin als de “realistische” inzet op behoud biodiversiteit.

Want volgens de PvdA is het behouden van soorten en natuurgebieden (biodiversiteit en ehs) belangrijk. Voor de natuur en toekomstige generaties.